μ receptor (oprm_mouse)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Peptide receptors Opioid receptors μ receptor

GENE

Oprm1 (Mor, Oprm)

ORGANISM

Mouse (Mus musculus)

ALT. NAMES

Mu-type opioid receptor, M-OR-1, MOR-1

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
D
S
S
A
G
P
G
N
I
10
                   
S
D
C
S
D
P
L
A
P
A
20
                   
S
C
S
P
A
P
G
S
W
L
30
                   
N
L
S
H
V
D
G
N
Q
S
40
                   
D
P
C
G
P
N
R
T
G
L
50
                   
G
G
S
H
S
L
C
P
Q
T
60
        TM1      
G
S
P
S
M
V
T
A
I
T
70
                   
I
M
A
L
Y
S
I
V
C
V
80
                   
V
G
L
F
G
N
F
L
V
M
90
            ICL1
Y
V
I
V
R
Y
T
K
M
K
100
TM2              
T
A
T
N
I
Y
I
F
N
L
110
                   
A
L
A
D
A
L
A
T
S
T
120
                   
L
P
F
Q
S
V
N
Y
L
M
130
  ECL1 TM3    
G
T
W
P
F
G
N
I
L
C
140
                   
K
I
V
I
S
I
D
Y
Y
N
150
                   
M
F
T
S
I
F
T
L
C
T
160
                   
M
S
V
D
R
Y
I
A
V
C
170
  ICL2          
H
P
V
K
A
L
D
F
R
T
180
TM4              
P
R
N
A
K
I
V
N
V
C
190
                   
N
W
I
L
S
S
A
I
G
L
200
            ECL2
P
V
M
F
M
A
T
T
K
Y
210
                   
R
Q
G
S
I
D
C
T
L
T
220
      TM5        
F
S
H
P
T
W
Y
W
E
N
230
                   
L
L
K
I
C
V
F
I
F
A
240
                   
F
I
M
P
V
L
I
I
T
V
250
                   
C
Y
G
L
M
I
L
R
L
K
260
    ICL3   TM6
S
V
R
M
L
S
G
S
K
E
270
                   
K
D
R
N
L
R
R
I
T
R
280
                   
M
V
L
V
V
V
A
V
F
I
290
                   
V
C
W
T
P
I
H
I
Y
V
300
            ECL3
I
I
K
A
L
I
T
I
P
E
310
TM7              
T
T
F
Q
T
V
S
W
H
F
320
                   
C
I
A
L
G
Y
T
N
S
C
330
                   
L
N
P
V
L
Y
A
F
L
D
340
H8                
E
N
F
K
R
C
F
R
E
F
350
    C-term    
C
I
P
T
S
S
T
I
E
Q
360
                   
Q
N
S
A
R
I
R
Q
N
T
370
                   
R
E
H
P
S
T
A
N
T
V
380
                   
D
R
T
N
H
Q
L
E
N
L
390
               
E
A
E
T
A
P
L
P

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 T K M K ICL1ECL1 T W P F ECL1ICL2 P V K A L D F R ICL2ECL2 T T K Y R Q G S I D C T L T F S H ECL2ICL3 R M L S G ICL3ECL3 T I P E ECL3N-term M D S S A G P G N I S D C S D P L A P A S C S P A P G S W L N L S H V D G N Q S D P C G P N R T G L G G S H S L C P Q T G S P S N-termC-term P T S S T I E Q Q N S A R I R Q N T R E H P S T A N T V D R T N H Q L E N L E A E T A P L P C-term M V T A I T I M A L Y S I V C V V G L F G N F L V M Y V I V R Y T A T N I Y I F N L A L A D A L A T S T L P F Q S V N Y L M G G N I L C K I V I S I D Y Y N M F T S I F T L C T M S V D R Y I A V C H T P R N A K I V N V C N W I L S S A I G L P V M F M A P T W Y W E N L L K I C V F I F A F I M P V L I I T V C Y G L M I L R L K S V S K E K D R N L R R I T R M V L V V V A V F I V C W T P I H I Y V I I K A L I T T F Q T V S W H F C I A L G Y T N S C L N P V L Y A F L D E N F R E F K R C F C I
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

F N G F L G V V C V I S Y L A M I T I A 1 F N L A L A D A L A T S T L P F Q S V N 2 T C L T F I S T F M N Y Y D I S I V I K 3 A K I V N V C N W I L S S A I G L P V M 4 Y C V T I I L V P M I F A F I F V C I K L 5 L V V V A V F I V C W T P I H I Y V I I 6 V P N L C S N T Y G L A I C F H W S V 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands available

STRUCTURE MODELS

No structure models have been generated as experimental structures are available (see below).

STRUCTURES

Found 11 structure(s) - view all details on the Structures page

PDBs: 4DKL, 5C1M, 6DDE, 6DDF, 7SBF, 7SCG, 7U2L, 7UL4, 7T2G, 7T2H, 7U2K